USLUGE TRANSPORTA

 
 

Kamionski transport

Naše usluge mogu da odgovore na zahtjeve kli- jenata za širokim pokri- vanjem tržišta i visokom frekvencijom isporuka, koje rezultiraju manjim tranzitnim vremenom isporuke i pouzdanijem protoku roba. Vršimo do- stavu robe do vrata pri- maoca.

 

 

Zbirni transport

Zbini transport iz zapadne Evrope dva puta sedmi- čno.
Zbirni transport dva puta sedmično iz Turske sa izuzetno povoljnim cije- nama.
Uskoro i zbirni transport iz sjeverne Evrope.

 

Željeznički transport

“Interšped” d.d. Sarajevo vrlo uspješno organizuje željeznički transport roba u svim oblicima (maršutni voz, grupna kola, i sl ). Imamo zaključene ugo- vore sa Željeznicama FBiH što nam omogućava rea- lizaciju masovnih transpo- rta za naše komitente. U slucaju pretovara posiljaka na druga prevozna sre- dstva sinhronizujemo i organizujemo ovaj pre- tovar. Kroz davanje poda- taka o troskovima tra- nsporta robe, poznava- njem propisa na svim zeleznicama Evrope, su- gerisemo komitentu najo- ptimalniji prevozni put.

 

Avio transport

Vec dugi niz godina uspje- šno servisiramo i orga- nizujemo transport avio prometa. Na području sa- rajevske regije, imamo otvoren ured na saraje- vskom aerodromu.
Uspješna sarađnja sa vodećim avio kompa- nijama, mreža inostranih partnera i naše profe- sionalno osoblje garancija su kvalitetne usluge avio prijevoza svim našim ko- mitentima. Naši partneri su vodeći svjetski zra- koplovni prijevoznici. U mogućnosti smo organi- zirati zračni prijevoz svih vrsta robe (specijalni te- reti, opasni materijali, pokvarljiva roba) u izvozu i uvozu prema svim svjetskim destinacijama, u najkraćem mogućem roku i po vrlo povoljnim cije- nama.

 

Pomorski i riječni transport

Izuzetno povoljne cijene usluga za sve destinacije u svijetu.
Posebna ponuda za desti- nacije u Africi.
Od ove godine riječni tra- nsport rasutih tereta iz Luke Brčko, Vukovar i Osijek.
Posebne pogodnosti za multimodalni transport že- ljeznicom i preko Luke Brčko.

 

Kontejnerski transport

Interšped Sarajevo orga- nizuje kontejnerske pre- voze roba, (prevoze uobi- čajenih, rasutih i tekućih tereta) u saradnji sa po- morskim prevoznicima iz cijelog svijeta. U saradnji sa vodećim svijetskim brodskim agentima, mo- žemo organizovati tra- nsport u svim lukama u svijetu.

 

 

Transport opasnih materija

U opisu naših seervisnih usluga, vrlo uspješno organizujemo transport opasnih materija. Nudimo logističku podršku i obe- zbeđivanje dozvola i te- hnicke pratnje pri tra- nsportu vangabarita sa mobilnom tehničkom eki- pom.

 

Organizacija vangabaritnog transporta

“Interšped” d.d. Sarajevo vrši transport, nudi lo- gističku podršku i obe- zbeđivanje dozvola i te- hničke pratnje pri tra- nsportu vangabarita i svih drugih specijalnih tereta.